CİZRE DEVLET HASTANESİ KAFETERYA ALANININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

Cizre Devlet Hastanesi kafeterya Alanının Kiraya Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

CİZRE DEVLET HASTANESİ
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ
TAŞINMAZ NO***********CİNSİHASTANE
FİİLİ DURUMUKAFETERYAYÜZÖLÇÜMÜ(m²)232 m²
İLİŞIRNAKHAZİNE HİSSESİTAM
İLÇESİCİZRETAPU TARİHİ
MAHALLESİ/KÖYÜSUR MAH.PAFTA/CİLT NO2
CADDESİ/SOKAĞIAMİNEYAŞİNADA/SAHİFE NO698
YÖRESİ------------PARSEL/SIRA NO
TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALAçık Alan (m²)Kapalı Alan (m²)Toplam Alan (m²)
KAFETERYA--232 m²232 m²
TOPLAM232 m²
İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALTAHMİNİ 3 YILLIK KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (% 20)
DÖKÜMAN BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİ
KAFETERYA(3 Yıllık)1.328.400,00 TL265.680,00 TL1.000,00 TL24.06.202409:00
İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adresi :SUR MAHALLESİ AMİNE YAŞİN CADDESİ NO:1 ŞIRNAK/CİZRE
a) Telefon ve faks numarası486 617 04 10 Fax: (486) 616 71 28
b) Elektronik Posta Adresi[email protected]


1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
5- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Gerçek kişi olması halinde; İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b) Tüzel Kişi olması halinde; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
c) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
7-İlan tarihi itibariyle SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İhale dokümanı 1.000,00TL’dir. Cizre Devlet Hastanesinin T.C. HALK BANKASI ŞIRNAK ŞUBESİ İBAN:TR910001200967600005000095 Iban nolu hesabına(isteklinin vergi dairesi ve vergi numarası belirtilerek) idaremizin hesabına yatırılabilir. Kurumumuzun Satınalma biriminde İhale Dökümanı satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
11-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin %20 den az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar; İhalenin adı ve isteklinin vergi numarası / TC Numarası belirterek Kurumumuzun T.C HALK BANKASI ŞIRNAK ŞUBESİ İBAN:TR910001200967600005000095 Iban nolu hesabına yatırılarak teklif dosyasına konulacaktır. EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzunun veya banka onaylı sureti gerekmektedir.
12- İhaleye katılacak olan istekliler, kamuya ait ihale tarihi itibariyle son 10 yıl içinde en az 2 yıl bedel içeren bir sözleşme kapsamında tahmini bedelin %45 oranından az olmamak üzere Kantin-Kafeterya v.b. hizmeti vermiş olduğuna ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin aslı veya noterce tasdikli belgesi dosyada sunulacaktır.
13- İş deneyimi almış olduğu kurumdan kira elektrik su ve ısıtma borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi ihale dosyasında sunacaktır.
14- İhaleye katılmaktan yasaklanma durumunda ihale sırasında ve sonrasında bakılacak olup; hakkında yasaklama kararı bulunan istekli ihale dışı bırakılacaktır.
15- İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
16. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02045029