İLAN CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

S.NOMahalleADA/ ParselSatılacak Alam m²CinsiMUHAMMEN BEDEL SATIŞ BEDELİ/TLGEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Sur695/4512,85
Arsa
#2.051.400,00#TL#61.542.00# TL21/02/202415:00


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı yasanın 45. maddesinin uyarınca Açık Teklif
Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale, Cizre Belediyesi İhale toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
 • Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
 • Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.)
 • İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.)
 • İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,
 • İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler doldurulup, imzalanacaktır.)
 • Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu
 • Doküman Alındı Formu
 • Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN
 • Noter tasdikli imza sirküleri
 • Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (İmza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.)
 • İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.)
 • İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,
 • İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler imzalanacaktır.)
 • Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu
 • Doküman Alındı Formu
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü
 • İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre Belediyesi Gelir Servisine #5.000,00#TL(beşbintürklirası) yatırılarak, Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.
 • Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
 • Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01981357