Şırnak Üniversitesi Doktora Programı Öğrenci Alım Duyrusu Yayımlandı

Şırnak Üniversitesi Doktora Programı Öğrenci Alım Duyrusu Yayımlandı
Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 Güz Yarıyılı Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrenci Alım duyrusu yayımlandı. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora...
 

Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018-2019 Güz Yarıyılı Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrenci Alım duyrusu yayımlandı.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programına Başvuru Şartları ve Kontenjanlar belli oldu.

Başvuru Şartları; Adayların tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları,       Başvuru ön değerlendirme formu. (Enstitünün resmî web sitesinde formlar kısmında temin edilebilir.) 3-Lisans ve Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belgesinin onaylı sureti, (100’lük sisteme göre belgesi bulunmayan adayların YÖK’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır. ALES sonuç belgesi, sözel puan türü için en az 55 (Ellibeş) puan (son 5 yıl), (2013 Sonbahar ve sonrası dönemler geçerlidir.) ALES puanı yerine Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler geçerli sayılır.

Doktora programına başvuracak adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birinden KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge. Askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair güncel durum belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) Yurt dışından mezun olan Türk uyruklu öğrencilerin diploma ve transkript belgesinin onaylı ve tercümeli hali ile YÖK tarafından onaylı denklik belgesine sahip olması gerekir. Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Başvurular Şırnak Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadan doğacak gecikme ve aksaklıklardan Enstitümüz sorumlu değildir. Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen bilim dalı kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılır.

Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru koşulları; Yabancı (Suriye) uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Yabancı (Suriye) uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurularında; Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen akademik alanda geçerliliği olan bir dilin YDS veya YÖKDİL sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması, Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan olması, şartları aranır. Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya Rektörlük tarafından uygun görülecek birim (TÖMER ve benzeri) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır. Yabancı (Suriye) uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Yabancı (Suriye) uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, doktora programları için yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS, YÖKDİL veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır. Suriye uyruklu öğrencilerden ve yurt dışında öğrenim görmüş Türk vatandaşlarından öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Doktora Programına Başvuru Yapacak Adaylardan İstenen Beldeler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No yazılı olmalı). Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi. Enstitü sayfasında bulunan doktora başvuru ön değerlendirme formu. Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının onaylı sureti. Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin onaylı sureti. Geçerli ALES belgesi.     

ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge. Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belge. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Kesin Kayıtta Beş adet vesikalık fotoğraf getirilecektir). Sabıka kaydı olmadığına dair beyan formu. (e-devlet çıktısı kabul edilmektedir.) Not: Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları getirilecektir.

Ön Değerlendirme; Doktora programına başvuran adayların ön değerlendirmesi, aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır. 1- İlgili ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i 3- Yabancı Dil puanının %15’i, Bu hesaplamalara göre Doktora programına başvuruda ilan edilen kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday yazılı bilim sınavına alınacaktır. Sıralamada eşitlik olması halinde sırasıyla mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Giriş Sınavı; Giriş sınavı yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur. Sınava, alınacak öğrenci sayısının üç katı kadar aday sıralamaya göre alınacaktır. Giriş Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak en az üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerinden belirlenir.

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü; Adayların Giriş Sınavına girmeleri zorunludur. Giriş Sınavına girmeyen aday başarısız sayılır. Doktora ön değerlendirme, aşağıdaki puanlamaya göre hesaplanacaktır. ALES Sözel (SÖZ) puanı veya eşdeğer sınav puanının %50’si, Yüksek Lisans diploma notunun % 20’si, Giriş Sınav notunun % 30’u, Adayın başarı puanı 100 üzerinden en az 70 (altmış)olmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar; Yüksek lisans ve doktora programına farklı alanlardan ve diğer üniversitelerden başvuran adaylara bölüm gerekli görürse Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz. Kayıt yaptırdığı tespit edilenlerin kayıtları silinir. Bir başka üniversitede Araştırma

Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda olanlar çalıştıkları kurumdan başka bir üniversitede lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair belgeyi kesin kayıtta getirmek zorundadırlar. Dörtlük sisteme göre mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu web sitesinde yayınlanan karşılaştırma tablosuna göre sistem tarafından yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir. Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi /evrak eksikliği ve yanlış beyan sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmelidir.

İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday başvurusu veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru ve Sınav Adresleri 1- Başvuru Adresi: Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mehmet Emin ACAR Kampüsü Yeni Mh. Cizre Cad. Kuza Mevki Küçük Sanayi Sitesi Karşısı. Telefon : 0486 216 40 08 Dahili 1351-1352, Fax: 0486 216 80 05,  E-Posta : [email protected]

Sınav Adresi: Giriş Sınavı 14 Eylül 2018 tarihinde saat 09:00’da Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yapılacaktır.

 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.